Algemene Voorwaarden Tapped

Artikel 1 Begrippen

 1. Aanbod: iedere offerte of aanbieding aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Tapped.

 2. Diensten: de Diensten die Tapped aanbiedt zijn online diensten in de brede zin van het woord.

 3. Tapped: de dienstverlener die Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81587201 en is gevestigd te 8442 DJ Heerenveen aan de Koornbeursweg 73-12.

 4. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Tapped heeft aangesteld, projecten aan Tapped heeft verleend voor Diensten die door Tapped worden uitgevoerd, of waaraan Tapped een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

 5. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Tapped, alsmede voorstellen van Tapped voor Diensten die door Tapped aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Tapped waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 6. Producten: alle door Tapped te leveren producten en/of gebruiksrechten.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Tapped, elke Overeenkomst tussen Tapped en Opdrachtgever en op elke dienst die door Tapped wordt aangeboden.

 2. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 Het aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Alle door Tapped gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 2. Het aanbod is geldig voor de duur van 30 dagen.

 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

 4. Oplevertijden in het aanbod van Tapped zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een aanbod c.q. Overeenkomst van Tapped heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (origineel of ingescand) aan Tapped terug te sturen, dan wel een akkoord geeft op het aanbod per e-mail.

 6. Tapped is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

 7. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.

Artikel 4 Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt na voltooiing van de opdracht, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan.

 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd ingeval van ontwikkeling van een website, webapplicatie of mobiele applicatie. De ontwikkeling daarvan wordt gedaan op basis van een beperkt aantal (deel)opleveringen en revisierondes, alsmede de (gewijzigde) wensen van Opdrachtgever. Indien en voor zover de kwaliteit en de tijdige aanlevering van informatie van Opdrachtgever noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (deel)oplevering, kan dit van invloed zijn op de duur van de Overeenkomst.

 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Tapped ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

 4. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 5. Ingeval van een beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Tapped tegen het overeengekomen (uur)tarief althans het binnen Tapped gebruikelijke (uur)tarief. De urenregistratie van Tapped is hierbij bepalend.

 6. Zowel Opdrachtgever als Tapped kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een van de partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Tapped nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 5 Uitvoering van de dienstverlening

 1. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Tapped aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd.

 2. Tapped heeft het recht haar dienstverlening, levertijden en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

 3. Bij de uitvoering van de Diensten is Tapped niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten en/of Producten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Tapped, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

 4. Tapped is gerechtigd om voor de uitvoering naar eigen inzicht derden in te schakelen.

Artikel 6 Ontwikkeling website, webapplicatie of mobiele applicatie

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gevraagde vorm aan te leveren ten behoeve van de ontwikkeling van de website, webapplicatie en/of mobiele applicatie (waaronder tevens verstaan databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website, webapplicatie of mobiele applicatie schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

 1. Tapped is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkelde website, webapplicatie of mobiele applicatie wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen.

 2. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website, webapplicatie of mobiele applicatie vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan haar (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd.

 3. De door Tapped ontwikkelde website, webapplicatie of mobiele applicatie is opgeleverd wanneer Opdrachtgever deze akkoord heeft gegeven dan wel deze in gebruik heeft genomen. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten.

 4. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Tapped verplicht om door Tapped verstrekte voorstellen te beoordelen, althans binnen de overeengekomen periode. Indien Tapped wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Tapped gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.

 5. Tapped is gerechtigd om op alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde websites, webapplicaties of mobiele applicaties zijn naam te vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al haar design, ontwerpen en alle zaken waarop haar intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 7 Gebruik en onderhoud

 1. Tapped stelt aan Opdrachtgever op basis van een gebruikslicentie de overeengekomen en ontwikkelde website, webapplicatie of mobiele applicatie gedurende de looptijd van de Overeenkomst voor gebruik ter beschikking. Het recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

 2. Indien overgekomen, zal Tapped onderhoud verrichten aan de website, webapplicatie of mobiele applicatie. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen is overeengekomen. Ook indien dit niet is overeengekomen, kan Tapped onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van haar diensten onderbreken indien zij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt.

 3. Opdrachtgever is verplicht om eventuele storingen, gebreken of fouten schriftelijk te melden aan Tapped, waarna Tapped Overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Tapped gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

 4. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Tapped.

 5. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Tapped, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website, webapplicatie of mobiele applicatie.

 6. Ten behoeve van het onderhoud is Tapped bevoegd om onder meer bestanden te controleren op onder andere aanvallen, virussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan- en het gebruik van de website, webapplicatie of mobiele applicatie door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld.

 7. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende Diensten (a) correctief, (b) preventief en (c) adaptief onderhoud. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Tapped gerechtigd om de Dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op enige schadevergoeding. Tapped zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

 8. Tapped is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door Tapped aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor Tapped niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

 9. Slechts indien uitdrukkelijk is overeengekomen, omvat het onderhoud ook de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de website, webapplicatie of mobiele applicatie (updates en/of upgrades). Tapped is gerechtigd hieraan nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 8 Hostingdiensten

 1. Indien de overeengekomen dienstverlening strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden in het kader van (web)hosting is het hiernavolgende van toepassing. Ook indien Tapped het hostingaccount van Opdrachtgever beheert, en de toegang van Opdrachtgever beperkt is tot het beheerpaneel van de website, webapplicatie of mobiele applicatie, kunnen er door Tapped beperkingen gesteld worden aan de grootte van hostingaccount.

 2. Het is Opdrachtgever verboden om gegevens te publiceren en te verspreiden via de website, webapplicatie of mobiele applicatie, in strijd met Nederlandse wetgeving, waaronder in ieder geval wordt verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, haat zaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt, alsook torrents, spam en hyperlinks die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden.

 3. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Tapped gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte informatie aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek.

 4. Tapped komt het recht toe de Overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden en/of te beëindigen ingeval van misbruik zoals benoemd in het voorgaande lid en/of mogelijke strafbare feiten van Opdrachtgever.

 5. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het toebrengen van enige schade of handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat aan andere Opdrachtgevers of de servers schade wordt toegebracht. Indien Opdrachtgever spam verstuurd, en hiervoor herhaaldelijk gewaarschuwd is, en tijdelijk geschorst is, heeft Tapped het recht om Opdrachtgever permanent de toegang te weigeren, zonder vergoeding van enige schadevergoeding.

 6. Opdrachtgever vrijwaart Tapped voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Tapped is niet aansprakelijk voor enige schade door Opdrachtgever geleden door haar optreden.

 7. Tapped kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Tapped bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte is bereikt.

 8. Ingeval van extreem veel dataverkeer is Tapped gerechtigd naar eigen inzicht de website, webapplicatie of mobiele applicatie van Opdrachtgever tijdelijk uit de lucht te halen. Hieronder wordt verstaan DDoS aanvallen, brute force attacks, overbelasting van de server of indien Opdrachtgever op een andere manier overlast veroorzaakt aan de server van Tapped.

 9. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 9 (Online) marketing

 1. Tapped garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van marketing diensten. Tapped past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Evenmin kan Tapped toezeggingen doen doch zal Tapped inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever in Google of anderszins een zichtbaarheid.

 2. Indien Tapped ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, wordt het budget voor de SEO door Opdrachtgever bepaald. Indien Opdrachtgever meer werkzaamheden wenst dan mogelijk is op basis van het huidige tarief, dienen hiervoor meer kosten in rekening gebracht te worden. Dergelijke diensten in het kader van SEO worden duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren.

Artikel 10 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

 2. Tapped voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief. De kosten van de werkzaamheden worden achteraf berekend aan de hand van de door Tapped opgestelde urenregistratie (nacalculatie).

 3. De reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.

 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Tapped haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dan wel in deeltermijnen dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden.

 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 7. Tapped is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen.

 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 10. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

 11. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Tapped zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 12. Indien Tapped meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Tapped gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Tapped de betrokkene hierover informeren.

 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Tapped verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Tapped tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

 3. Indien Tapped op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

 1. Tapped heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Tapped gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

 2. Tapped is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

 3. Tapped is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Tapped te vergoeden voor elk financieel verlies dat Tapped lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 13 Overmacht

 1. Tapped is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Tapped kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig (30) dagen, is zowel de Opdrachtgever als Tapped gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

 1. ledere overeenkomst tussen Tapped en de Opdrachtgever is te kwalificeren als een inspanningsovereenkomst. Tapped kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

 2. Indien Tapped onverhoopt hetgeen bepaald in lid 1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van Tapped in alle gevallen in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering(en) voor het geval in kwestie uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering c.q. verzekeringen voor rekening van Tapped komt, maar zal in geval van aansprakelijkheid voor een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende periode (maand) betreffen, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. In andere gevallen geldt dat in geval de verzekeraar(s) van Tapped niet tot uitkering overgaat, de gezamenlijke aansprakelijkheid van Tapped of (voorheen) bij haar werkzame personen (in welke hoedanigheid ook) te allen tijde beperkt is tot het bedrag van € 2.500,- (zegge: tweeduizend vijfhonderd euro). Bij opzet of grove schuld van Tapped of van hen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest geldt die beperking niet.

 1. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tapped aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tapped toegerekend kunnen worden en of redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.

 2. Tapped sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Tapped geleverde Diensten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Tapped.

 3. Tapped is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie of gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Tapped en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar of algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Tapped bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Tapped is verkregen.

 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Tapped opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers en derden die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen. Voorts betracht Tapped steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.

 3. Indien Tapped op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Tapped zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Tapped niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.

 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Tapped aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Tapped vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Tapped vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Tapped is verspreid.

 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Tapped en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 6. Bij overtreding van hetgeen bepaald is in dit artikel is Opdrachtgever aan Tapped een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- en een boete van € 500,- voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Dit laat het recht van Tapped onverlet om een schadevergoeding, van welke aard ook, vorderen.

Artikel 16 Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Tapped waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Tapped en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Tapped worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Tapped gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Tapped rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tapped. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Tapped opgeleverde zaken, dient Tapped expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Tapped rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 6. Elke inbreuk van Opdrachtgever op de IE-rechten en auteursrechten wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- en een boete van € 500,- voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Tapped om schade te vorderen.

Artikel 17 Conformiteit

 1. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Tapped in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.

 2. Na levering van Diensten en/of Producten zal Tapped gedurende 14 dagen eventuele fouten kosteloos verhelpen. Na het verstrijken van deze termijn zal hetgeen bepaald in lid 3 van toepassing zijn.

 3. Na het verstrijken van de termijn als genoemd in lid 2 zal Tapped gerechtigd zijn om kosten in rekening te brengen voor wijzigingen. De kosten voor het meerwerk als bedoeld in dit artikel overeenkomstig het gebruikelijke tarief van Tapped worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Tapped aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Tapped.

 4. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Tapped te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Tapped, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 18 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tapped partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing

 2. De Opdrachtgever en Tapped zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te regelen alvorens een beroep te doen op de rechter.

 3. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de rechter te Leeuwarden bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Heerenveen, 1 juli 2023